This domain is pending renewal or has expired. Please contact the domain provider with questions.

کلیپ و تیزر

مزایای ساخت تیزر توسط خانه تبلیغات مرکزی

1- قیمت بسیار مناسب

2- اثربخشی تیزرها با توجه به جلسه مهندسی

3- استفاده از تکنیک روز

4- سرعت عمل در ساخت

این تیزرها نمونه کوچکی از تیزرهای پخش شده توسط خانه تبلیغات مرکزی است.